33 341 Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 25 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I komt onderdeel H te vervallen.

Toelichting

De indiener is van mening dat jongeren niet strafbaar gesteld dienen te worden voor het bezit van alcohol, maar dat de industrie verantwoordelijk gehouden dient te worden voor het verstrekken van de alcohol. Met dit amendement wordt geregeld dat de leeftijd waarop het is toegestaan op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben, niet wordt verhoogd naar achttien jaar. Deze leeftijd blijft, zoals in de huidige Drank- en horecawet reeds het geval is, gesteld op zestien jaar.

Kooiman

Naar boven