33 341 Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 februari 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel E, wordt artikel 43a, eerste lid, vervangen door:

1. De gemeenteraad stelt uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van dit artikel voor de eerste maal een preventie- en handhavingsplan alcohol vast. Vervolgens wordt dit plan elke vier jaar gelijktijdig met de vaststelling van de lokale nota gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet Publieke Gezondheid, vastgesteld. Het plan kan tussentijds worden gewijzigd.

Toelichting:

In het oorspronkelijke wetsvoorstel staat dat gemeenteraden uiterlijk 1 januari 2014 een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten hebben vastgesteld. De indieners realiseren zich dat deze datum alleen haalbaar is bij een tijdige inwerkingtreding van deze initiatiefwet in 2013. Gemeenten hebben immers voldoende voorbereidingstijd nodig om een dergelijk plan op te stellen.

Met deze nota van wijziging willen de indieners waarborgen dat gemeenten voldoende tijd hebben om hun eerste preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Er is daarom gekozen voor een termijn van 6 maanden na inwerkingtreding van het betreffende artikel van de wet. Vervolgens zal de gemeenteraad steeds elke vier jaar, gelijktijdig aan de vaststelling van de lokale nota gezondheidsbeleid, het preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen. Hiermee komen de indieners tegemoet aan het bezwaar van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er verschillende cycli van beleidsplannen op hetzelfde beleidsterrein ontstaan. Daarnaast willen zij hiermee benadrukken dat het bedoelde plan aansluit op het integrale gezondheidsbeleid dat de gemeente op dit moment al uitvoert.

De termijn van 6 maanden na inwerkingtreding van artikel 43a van de wet laat onverlet dat gemeenten al vanaf de ingangsdatum van de nieuwe leeftijdgrens van 18 jaar kunnen handhaven. Zij hebben immers na inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 de wettelijke taak om naleving van de leeftijdgrenzen te controleren.

Voordewind Van der Staaij Bouwmeester Bruins Slot

Naar boven