Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633335 nr. 18

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2015

Bij brief van 19 november 2015 heeft u mij verzocht om een afschrift van het rapport van DINGTIID Orgaan foar de Fryske taal inzake de uitvoering van de Wet Gebruik Friese Taal. Bijgaand stuur ik u dit advies toe1.

Voorts heeft u mij verzocht om de brief van het Europeesk bureau Lytse Talen (EBLT) inzake de houding van de Nederlandse regering tegenover het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden te betrekken bij de reactie op het advies van DINGTIID. Ik ben voornemens om deze reactie in het voorjaar van 2016 aan u aan te bieden en ik zal de brief van het EBLT hierbij betrekken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.