Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333335 nr. 17

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Noord- en Oost-Nederland een breed gedragen wens bestaat om het Nedersaksisch als streektaal te behouden en dat de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland daarom pleiten voor het erkennen van het Nedersaksisch onder deel III van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen;

overwegende dat onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen aantoont dat erkenning van het Nedersaksisch onder deel III mogelijk is zonder extra financiële en administratieve lasten;

verzoekt de regering om, in overleg te treden met de Nedersaksische overheden, wetenschap en de Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied (Sont) om de onderbouwing/argumentatie van het eerder genomen besluit om niet tot erkenning van het Nedersaksisch onder deel III van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen over te gaan, nader te analyseren en de Tweede Kamer voor eind 2013 informeren over het resultaat van deze nadere analyse,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Jacobi