Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333335 nr. 10

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID JACOBI C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 29 mei 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Gelet op de gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgplicht voor de Friese taal en cultuur maken het Rijk en de provincie Fryslân periodiek bestuursafspraken ter uitwerking van de verantwoordelijkheid inzake de Friese taal en cultuur. Vanwege de internationale verdragsafspraken op dit terrein kunnen de bestuursafspraken ook voor de Friese taal en cultuur relevante beleidsterreinen omvatten die liggen buiten het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer.

Toelichting

Met het wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het bestuurlijk verkeer en het rechtsverkeer versterkt. De bevordering van het gebruik van het Fries is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie Fryslân die verder gaat dan het gebruik van Fries in het bestuurlijk verkeer en rechtsverkeer. Het doel van dit amendement is om die gezamenlijke verantwoordelijkheid duidelijk tot uitdrukking te brengen in de wet, door de bestuursafspraak Friese taal en cultuur een wettelijke grondslag te geven. Het Rijk en de provincie Fryslân maken periodiek bestuursafspraken over de uitwerking van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur. In deze bestuursafspraken kunnen afspraken worden vastgelegd op het gebied van onderwijs, media, rechterlijke autoriteiten, bestuurlijke autoriteiten, cultuur, het sociale en economische leven en grensoverschrijdende uitwisselingen.

Jacobi Segers Berndsen De Rouwe