33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013

Nr. 9 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN DER VEEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 19 juni 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt: op korte termijn het eigen risico wordt verhoogd en.

II

Artikel I, onderdeel B, vervalt.

III

Artikel I, onderdeel D, vervalt.

IV

In artikel IV vervallen de aanduiding «1.» voor het eerste lid en het tweede lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de verhoging van het eigen risico teniet gedaan. Het wetsvoorstel voorziet in de verhoging van het verplicht eigen risico in de zorgverzekering van € 220,– naar € 350,–. De regering beoogt hiermee het zorggebruik van de burger af te remmen met een negatieve financiële prikkel die het kostenbewustzijn heet te bevorderen. Niet aangetoond is dat deze systematiek, vergelijkbaar met de zorgknaak en de no-claim, het zorggebruik terugdringt, anders dan bij zeer hoge bedragen die niet zozeer een gedragseffect bewerkstelligen als wel de financiële toegang tot de zorg blokkeren voor groepen mensen. Uit het laatste rapport van Ecorys, Evaluatie naar het verplicht eigen risico, blijkt dat het verplicht eigen risico geen effect heeft op de zorgkosten, maar deze slechts verplaatst van het collectief naar de individuele zorgbehoevende. Hiermee komt de solidariteit, het centrale uitgangspunt van de zorgverzekeringswet, onder druk te staan. Uit het Ecorys-rapport blijkt tevens dat het verplicht eigen risico leidt tot een lastenverzwaring voor chronisch zieken en gehandicapten die door hun zorgbehoefte niet in staat zijn zorggebruik en daarmee overschrijding van het eigen risico af te wenden. De koopkracht en maatschappelijke positie van deze kwetsbare groepen die dikwijls tot de laagste inkomens gerekend moeten worden en reeds te kampen hebben met maatschappelijk isolement, worden verder belast in economisch zware tijden. De dekking van dit amendement kan worden gevonden in de gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen en een aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). Hiermee kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd zonder dat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg worden aangetast.

Leijten Van der Veen

Naar boven