Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833258 nr. 35

33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2018

Bij brief van 27 december 2017 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aangekondigd in het voorjaar van 2018 een algemeen overleg te willen voeren over het Rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders (Kamerstuk 33 258, nr. 34). In verband daarmee verzoekt de commissie haar tijdig voor het algemeen overleg een schriftelijke reactie op het rapport en de stand van zaken toe te zenden.

Bij de voorbereiding van mijn reactie op het rapport is het volgende van belang. De heer prof. mr. dr. E.R. Muller is per 8 januari 2018 benoemd als interim-voorzitter van het Huis voor klokkenluiders en als zodanig gestart met zijn werkzaamheden. Momenteel bereid ik, in nauw overleg met de heer Muller, de benoeming van een tweede bestuurslid voor het interim-bestuur voor.

Het rapport van de onderzoeker adresseert een aantal aanbevelingen nadrukkelijk aan het interim-bestuur. Ik ben daarom ook met de interim-voorzitter in overleg over het rapport. Ik streef er naar u mijn reactie op het rapport voor 1 april a.s. toe te sturen met het oog op het met u te voeren algemeen overleg.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren