Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333253 nr. 18

33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 8 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 49b, tweede lid, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. het oordeel van cliënten en personeel over de concentratie.

II

In artikel I, onderdeel D, komt artikel 49c, tweede lid, als volgt te luiden:

  • 2. De zorgautoriteit keurt de concentratie niet goed, tenzij:

    • a. cliënten en personeel op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie en hieruit blijkt dat zij zich in de concentratie kunnen vinden;

    • b. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, niet in gevaar komt;

    • c. uit de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie is gebleken dat zij zich in de concentratie kunnen vinden.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Nederlandse Zorgautoriteit een fusie in beginsel niet goedkeurt. Het wetsvoorstel gaat uit van fusie mits voldaan aan een aantal voorwaarden, dit amendement gaat uit van het principe van de omgekeerde bewijslast: er mag niet gefuseerd worden tenzij.

Dit amendement regelt verder dat de procedurele toets voor de betrokkenheid van patiënten en cliënten bij fusies wordt vervangen door een inhoudelijke toets. Nu wordt enkel een procedurele toets voorgesteld: wanneer de betrokkenheid van werknemers en patiënten goed geregeld is kan de fusie doorgaan, ongeacht hun advies. Dat wordt vervangen door een inhoudelijke toets. Er moet een goedkeurende verklaring liggen van patiëntenraden en werknemersvertegenwoordiging.

Leijten