Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333253 nr. 14

33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 8 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, komt artikel 49c, tweede lid, als volgt te luiden:

  • 2. De zorgautoriteit keurt de concentratie niet goed, tenzij:

    • a. cliënten en personeel op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, en

    • b. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, niet in gevaar komt.

Toelichting

Fusies vinden nu vaak plaats op bedrijfseconomische gronden en/of strategische gronden. Daarbij wordt vaak geen rekening gehouden met de zorgbehoefte in de omgeving of het draagvlak onder personeel en patiënten. Dit amendement regelt dat de Nederlandse Zorgautoriteit een fusie in beginsel niet goedkeurt. Het wetsvoorstel gaat uit van fusie mits voldaan aan een aantal voorwaarden, dit amendement gaat uit van het principe van de omgekeerde bewijslast: er mag niet gefuseerd worden tenzij.

Leijten