Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333253 nr. 12

33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 8 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 49b, tweede lid, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van vestiging van de zorgaanbieder of zorgaanbieders over de concentratie.

II

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 49c, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «, of» vervangen door een puntkomma.

2. De punt aan het slot van onderdeel b wordt vervangen door: , of

3. Na onderdeel b wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van vestiging van de zorgaanbieder of zorgaanbieders zijn goedkeuring aan de concentratie heeft onthouden;

Toelichting

Zorginstellingen zijn van groot belang voor een regio. Door gemeenten een beslissende rol te geven bij fusies wordt gewaarborgd dat de zorgbehoefte in de regio centraal staat bij de beslissing om wel of niet te fuseren; zij moeten (allen) een fusie goedkeuren voordat de Nederlandse Zorgautoriteit haar goedkeuring kan geven.

Leijten