Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333253 nr. 11

33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 8 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

1. In de eerste zinsnede wordt «een onderdeel toegevoegd» vervangen door: twee onderdelen toegevoegd.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • k. toezien op de tijdige signalering en het tegengaan van risico’s voor de continuïteit van zorg als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, sub 1.

II

In artikel I komt onderdeel B te vervallen.

III

In artikel I komt onderdeel E te luiden als volgt:

E

Artikel 62, eerste lid, komt te luiden als volgt:

  • 1. De zorgautoriteit kan, met inachtneming van het bepaalde krachtens artikel 65, regels stellen, inhoudende welke gegevens en inlichtingen regelmatig moeten worden versterkt dan wel onder welke omstandigheden deze moeten worden verstrekt door de zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en degenen, bedoeld in artikel 44. Hierbij stelt de zorgautoriteit in ieder geval regels betreffende de verstrekking van gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor de uitoefening van de taak als bedoeld in artikel 16, onderdeel k.

Toelichting

Indiener van dit amendement is van mening dat de continuïteit van zorg bij uitstek een taak is die bij de overheid behoort te liggen. Wanneer een zorginstelling de zorgtaak niet meer naar behoren kan uitvoeren is het aan de overheid om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen gegarandeerd blijft.

Dit gebeurt ten eerste door het schrappen van de onderdelen uit het wetsvoorstel waarin wordt beoogd deze verantwoordelijkheid in eerste instantie toe te delen aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De Nederlandse Zorgautoriteit krijgt expliciet de taak toebedeeld om toe te zien op de signalering van continuïteitsproblemen maar ook het tegengaan ervan. Hiertoe stelt de zorgautoriteit regels op, aan de hand waarvan zorgaanbieders en zorgverzekeraars verplicht zijn gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor de signalering en bestrijding van eventuele continuïteitsproblemen.

In de praktijk zal de Nederlandse Zorgautoriteit deze informatie op grond van artikel 70 Wet marktordening gezondheidszorg kunnen doorspelen aan het College sanering zorginstellingen, dat op verzoek een plan kan opstellen om de zorgaanbieder financieel weer op orde te brengen.

Leijten