Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132710-XVI nr. 7

32 710 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN DER VEEN

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het ministerie van VWS om de zorguitgaven beter te kunnen beheersen, gaat inzetten op een betere aansluiting tussen de budgettaire cyclus en de informatievoorziening en dat gezocht wordt naar betere aanwending van en eventueel andere dan de tot nu toe gebruikte informatiebronnen, waaruit geput kan worden om de ontwikkeling van de zorguitgaven lopende het jaar te monitoren;

overwegende, dat uitvoeringstegenvallers op de lange termijn kunnen worden gecompenseerd, maar op de korte termijn ten koste kunnen gaan van andere overheidsuitgaven;

verzoekt de regering de Kamer voor 1 december 2011 aan te geven op welke wijze gekomen kan worden tot een meer inzichtelijk jaarverslag zorg waarmee de Kamer een beter inzicht krijgt in de koppeling van ramingen, vraag, aanbod en beleid, met een analyse van de kosten, de baten, de overschrijdingen, de meevallers, de tegenvallers, de besparingsverliezen, de volumeontwikkeling en de prijsontwikkeling;

verzoekt de regering tevens de Algemene Rekenkamer hierbij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Veen