30 080 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2012

Het programma Ruimte voor de Rivier is door u aangewezen als groot project. Conform de Regeling Grote Projecten stuur ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de negentiende voortgangsrapportage1. Deze rapportage gaat over de tweede helft van 2011.

Voortgang in de verslagperiode

Per 31 december 2011 is voor 23 maatregelen (= 73% van het PKB-budget voor de realisatiefase) een projectbeslissing genomen en is de realisatiefase gestart.

In de verslagperiode heb ik voor de volgende maatregelen een projectbeslissing genomen:

 • de dijkverbetering Amer/Donge

 • de dijkverbetering Steurgat/Land van Altena

 • de dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena

 • de dijkverbetering Neder-Rijn/Arnhemse en Velpsebroek

 • de uiterwaardvergraving Honswijkeraarden, stuweiland Hagestein,Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard (Ruimte voor de Lek)

 • de uiterwaardvergraving Meinerswijk

 • de kribverlaging Beneden Waal

 • de kribverlaging Waal – Fort St. Andries

Voor de laatste maatregel worden de kribverlagingen op een traject van tien kilometer vervangen door een pilot met langsdammen. De langsdammen realiseren naar verwachting meer waterstandsdaling, hebben minder nadelige effecten voor de scheepvaart en dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Het betreft hier een wijziging van het basispakket zoals vastgelegd in de PKB.

Naast bovengenoemde wijziging van het basispakket, hebben er nog drie andere scopewijzigingen plaatsgevonden in deze verslagperiode:

 • het herstel van de inconsistentie in het PKB-referentieontwerp aangaande kribverlagingen Beneden-Waal en Fort St. Andries,

 • de verlegging van de westelijke projectgrens bij de dijkverbetering Amer–Donge,

 • het in de scope opnemen van de korte ingesloten tussenvakjes van de dijkverbetering Neder-Rijn/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, de dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, de dijkverbetering Steurgat/Land van Altena en de dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena en daarnaast om het grootste deel uit de dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te halen omdat bij de nieuwe waterstanden minder dijkverbetering nodig is.

In  het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 is toegezegd dat de noodzakelijke aanvullende maatregelen bij de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel nader worden uitgewerkt. In die uitwerking wordt ook het regio-advies van de Provincie Overijssel van september 2011 meegenomen. De resultaten van de nadere uitwerking zijn medio 2012 beschikbaar waarna een beslissing zal worden genomen over het pakket.

Vanaf VGR15 is gemeld dat de waterveiligheid eind 2015 wordt gehaald, met uitzondering van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de dijkteruglegging Lent en de dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei. Bij de maatregelen waar gunning aan een marktpartij nog niet heeft plaatsgevonden zal de markt gevraagd worden om – binnen het SNIP3-budget – te kijken of versnelling mogelijk is. Bij de aanbestedingen zal blijken of dit lukt.

Volgens de huidige planning komen er in de huidige verslagperiode vier maatregelen bij die na 2015 opgeleverd worden: de dijkverbetering Nederrijn/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, de twee dijkverbeteringen bij de Lek (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard) en de zomerbedverlaging Beneden-IJssel.

Het programmabudget bedraagt per 31 december 2011 € 2180,8 miljoen. De raming bedraagt € 2170,9 miljoen met een bandbreedte van 10 procent (was in VGR18 13 procent). Dit betekent dat de verwachte uitgaven zullen uitkomen tussen de € 2,0 en de € 2,4 miljard.

Voortgang na de verslagperiode

Op 27 maart jl. heb ik de projectbeslissing genomen voor de aanleg van de hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld. Met dit project wordt de waterveiligheid voor de steden en dorpen langs de IJssel voor nu en in de toekomst veilig gesteld. De agrariërs kunnen het gebied tussen de nieuwe dijken blijven gebruiken voor landbouw. De provincie is inmiddels gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de landbouwstructuurversterking van het gebied in en rondom de hoogwatergeul. Ook is afgesproken dat de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk gewaarborgd wordt en dat de aannemer tijdens de werkzaamheden de hinder voor bewoners van het gebied zoveel mogelijk beperkt.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven