Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333204 nr. 11

33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 27 september 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid, de effecten en de uitvoering door het CAK in de praktijk van de artikelen 6 en 41 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de artikelen 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals deze zijn komen te luiden na 1 januari 2012.

Toelichting

Dit amendement regelt dat binnen 18 maanden een evaluatie van deze wet aan de Kamer moet worden gezonden. In de praktijk komt dit erop neer dat de voor de evaluatie benodigde gegevens van 1 jaar worden geëvalueerd en dat derhalve het eerste jaar van de werking van deze wet wordt geëvalueerd. De uitvoering door het CAK is een specifiek onderdeel van de evaluatie.

De indiener acht een evaluatie van het voorliggende wetsvoorstel noodzakelijk, gelet op de kwetsbare inkomenspositie van ouderen. Daarnaast is de indiener van mening dat hierbij specifieke aandacht voor de werkwijze van het CAK noodzakelijk is, gelet op de jarenlange en nog steeds bestaande problematiek met het berekenen en innen van de eigen bijdragen AWBZ en Wmo.

Leijten