33 193 Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2013

Bij brief van 31 januari jl. verzocht de vaste commissie voor Economische Zaken de Kamer zo spoedig mogelijk de kabinetsreactie op het onderzoek naar de kosten en effecten van het klimaat- en energiebeleid toe te sturen.

Ik gaf u eerder aan van plan te zijn de reactie in januari aan de Kamer te zenden. Dit is helaas, gezien de zorgvuldige departementale afstemming die is vereist, niet gelukt. Ik zal u, samen met de minister van EZ, de kabinetsreactie voor het eind van het krokusreces doen toekomen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven