Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333193 nr. 2

33 193 Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

Nr. 2 BRIEF VAN DE KLANKBORDGROEP KOSTEN EN EFFECTEN KLIMAAT- EN ENERGIEBELEID

Aan de Voorzitters van de vaste commissies voor Infrastructuur en Milieu en voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Den Haag, 21 november 2012

Geachte voorzitters,

In de bijlage bij deze brief bied ik u, namens de klankbordgroep Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid, het onderzoek «Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid. Analyse van beleidsevaluaties 1989–2012» aan.

Dit onderzoek is gedaan in het kader van de Toekomst- en onderzoeksagenda 2012 (Kamerstuk 32 224, nr. 4), op basis van het onderzoeksvoorstel ingediend door de vaste commissies I&M en ELI (Kamerstuk 33 193, nr. 1). Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van onderzoeksbureaus CE Delft en IVM, onder begeleiding van genoemde klankbordgroep.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat, op basis van een meta-analyse van bestaande beleidsevaluaties, slechts in beperkte mate inzicht te verkrijgen is in de kosten en effecten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid vanaf 2005. De klankbordgroep ziet hiervoor drie belangrijke oorzaken:

  • de laatste jaren zijn op dit beleidsterrein veel evaluaties verricht die niet bijdragen aan inzicht in de kosteneffectiviteit van het beleid;

  • de laatste jaren wordt bij evaluaties op dit beleidsterrein in afnemende mate gebruik gemaakt van een eenduidig methodologisch kader;

  • op dit moment is er niet genoeg statistisch materiaal op dit beleidsterrein.

De klankbordgroep beveelt haar opdrachtgevers, de vaste commissies van I&M en ELI, aan om dit onderzoek openbaar te maken en er met het kabinet over in gesprek te gaan.

De klankbordgroep acht het, gezien de resultaten van het onderzoek, niet zinvol om gebruik te maken van de mogelijkheid die het onderzoeksvoorstel van de vaste commissies voor I&M en ELI haar biedt om haar werkzaamheden na afronding van het externe onderzoek voort te zetten. Zij verzoekt de commissies daarom om aan de Kamer voor te stellen de klankbordgroep op te heffen.

De fungerend voorzitter van de klankbordgroep, Paulus Jansen

De griffier van de klankbordgroep, Tijdink