33 189 Beleidsdoorlichting Koninkrijksrelaties

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2016

In september van dit jaar heb ik aangekondigd1 uiterlijk in het laatste kwartaal van 2016 de beleidsdoorlichting van artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners2 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties aan uw Kamer te sturen.

De beleidsdoorlichting vormt een syntheseonderzoek gebaseerd op de evaluaties die na de staatkundige hervorming en van 10 oktober 2010 zijn uitgevoerd. Bij de opstelling van de beleidsdoorlichting blijkt het gemis van de eindevaluatie van de meerjarenprogramma`s van de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) zwaarder te wegen dan aanvankelijk gedacht. De tussenevaluatie uit 2012 biedt onvoldoende houvast om uitspraken te kunnen doen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de programma`s op Aruba. De gunning van projecten in het kader van deze programma`s heeft plaatsgevonden tot en met juni 2016. Op basis van de eindevaluatie FDA – die in het eerste kwartaal 2017 wordt opgeleverd – zal het wel mogelijk zijn uitspraken te kunnen doen over de doelmatigheid en doeltreffendheid.

De beleidsdoorlichting zal op zijn vroegst in het 2e kwartaal van 2017 aan uw Kamer worden aangeboden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Kamerstuk 33 189, nr.3

X Noot
2

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 is artikel 2 HIV komen te vervallen. Het artikel is opgesplitst in drie nieuwe artikelen, namelijk artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur, artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen en artikel 6 apparaatuitgaven

Naar boven