33 189 Beleidsdoorlichting Koninkrijksrelaties

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2017

Hierbij bied ik u aan de doorlichting van beleidsartikel 1 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties «de Waarborgfunctie»1, conform toezegging in de brief van 19 september 2016 (Kamerstuk 33 189, nr. 4).

Deze doorlichting kijkt terug op de periode die start bij de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 tot het einde van 2016. In de doorlichting wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de beleidsinstrumenten ter ondersteuning van de rechtszekerheid, deugdelijk bestuur en mensenrechten in Aruba, Curaçao en Sint Maarten doelmatig en doeltreffend zijn ingezet. Daartoe wordt een analyse weergegeven van de versterking van de rechtshandhavingsketen op basis van inzet van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, het Recherchesamenwerkingsteam, de rechterlijke macht en de Koninklijke Marechaussee. Tevens is het oordeel van de onafhankelijk deskundige mr. J.J. van Eck, werkzaam bij de Raad van State, bijgevoegd.

De conclusies en aanbevelingen in deze doorlichting vragen om een reactie van het kabinet en hebben betekenis voor onze inzet de komende regeerperiode. Ik zal de kabinetsreactie met mijn appreciatie op de aanbevelingen na de jaarwisseling aan u doen toekomen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven