Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333186 nr. 10

33 186 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER

Ontvangen 26 september 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

  • 1. De Autoriteit Consument en Markt legt voorgenomen beleidsregels ten minste vier weken voor vaststelling daarvan aan Onze Minister of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu voor.

  • 2. Indien de voorgenomen beleidsregels naar het oordeel van Onze Minister of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu in strijd zijn met het belang van een goede taakuitoefening door de Autoriteit Consument en Markt, deelt Onze Minister of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu dit gemotiveerd mee aan de Autoriteit Consument en Markt binnen twee weken nadat de regels aan hem zijn voorgelegd.

  • 3. Indien Onze Minister of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu een kennisgeving als bedoeld in het tweede lid heeft gedaan, stelt de Autoriteit Consument en Markt de beleidsregels niet vast.

  • 4. De Autoriteit Consument en Markt maakt door haar vastgestelde beleidsregels bekend in de Staatscourant.

Toelichting

Met dit amendement wordt erin voorzien dat het goedkeuringsrecht van toepassing wordt voor de ACM. Dit houdt in dat de minister de mogelijkheid dient te krijgen de beleidsregels van de ACM vooraf goed te keuren.

Klever