33 173 Prestaties in de strafrechtketen

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2018

Hierbij bied ik uw Kamer de jaarlijkse publicatie «Criminaliteit en Rechtshandhaving 2017» aan1, die op 15 oktober 2018 openbaar is gemaakt op de websites van respectievelijk het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak.

C&R 2017

De publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving (C&R) beoogt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving, alsook «Nederland in internationaal perspectief» en «kosten van criminaliteit» periodiek en systematisch in beeld te brengen. In deze editie worden ontwikkelingen beschreven over de periode 2007 tot en met 2017. De publicatie bevat statistische informatie die kan dienen ter ondersteuning van de beantwoording van vragen over ontwikkelingen en trends op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving en is bedoeld als statistische naslagwerk. De C&R 2017 is een coproductie van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak. De voorliggende editie is vergelijkbaar met die van vorig jaar en is opgebouwd in de vorm van verkorte teksten, kernstaten en enkele figuren. De onderliggende brongegevens zijn zoveel mogelijk behouden en zijn online beschikbaar in Excelvorm en te raadplegen via de websites van het WODC en het CBS, met daarin ook gegevens van vóór 20072.

Anders dan vorig jaar zijn de cijfers over vervolging en berechting vervaardigd door het WODC, aangezien het CBS deze niet meer maakt. Doordat het WODC een andere werkwijze hanteert bij het samenstellen van de cijfers, wijken de cijferreeksen in deze publicatie af van die in de vorige edities van C&R. Het WODC heeft daarom de gehele reeksen van de vervolging en berechting vernieuwd; hierdoor vertonen de opgenomen reeksen op zich geen trendbreuken. Waar mogelijk benoemt deze publicatie de verschillen ten opzichte van de vorige publicatie en duidt de oorzaken daarvan.

Niet alle criminaliteit komt in dezelfde mate in registraties terecht. Bepaalde vormen van criminaliteit worden niet of in mindere mate via aangifte of slachtofferenquetes bekend, zoals vormen van ondermijnende criminaliteit en cybercrime. Daarom loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden om meer zicht te krijgen op aard en omvang van niet geregistreerde criminaliteit. Zoals ik uw Kamer op 24 september jongstleden heb gemeld (Kamerstuk 29 279, nr. 457) zal dit onderzoek begin december 2018 gereed zijn en aan uw Kamer worden aangeboden.

In het oog springende bevindingen van de C&R 2017

  • In 2017 werd één op de zeven Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Dat is minder dan in 2016 en veel minder dan in 2007, toen nog bijna 1 op de 4 Nederlanders slachtoffer werd van dergelijke delicten.

  • De totale geregistreerde criminaliteit daalde verder in 2017. De politie registreerde 831.000 misdrijven in 2017, dat is ruim een derde minder dan de 1,3 miljoen in 2007. In lijn hiermee registreerde de politie ook minder verdachten: 245.000 in 2007, een halvering in vergelijking met 2007.

  • Het Openbaar Ministerie handelde in 2017 183.000 zaken af; in 2007 bedroeg dit aantal 258.000. Ruim de helft van de zaken in 2017 was een dagvaarding, bijna één op de vijf was een onvoorwaardelijk sepot, 18% een strafbeschikking, 5% een transactie en 5% een voorwaardelijk sepot.

  • De rechter verklaarde de verdachte in 89% van de zaken schuldig, tegenover 93% in 2007. De vrijheidsstraf is de laatste jaren de meest opgelegde hoofdstraf.

De trends uit de C&R komen overeen met het beeld van de Factsheet Strafrechtsketenmonitor 2017, die uw Kamer op 29 juni 2018 heeft ontvangen3.

Tot slot

Beleid en praktijk zijn gediend met tijdige signalering van trends en ontwikkelingen in de criminaliteit. De publicatie van de C&R is hierbij een onmisbare bron.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven