33 162 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

M BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2015

Tijdens het debat met uw Kamer over de Wet Herziening exportbeperking kinderbijslag heb ik toegezegd u op basis van de onderhandelingen met Marokko te informeren of de onderhandelingen hebben geleid tot een aangepast verdrag dan wel gemotiveerd te laten weten of het al of niet komt tot een opzeggingswet (T02023).

Om aan deze toezegging te voldoen, treft u hierbij de brief1 zoals ik die aan de Tweede Kamer heb gezonden. In deze brief geef ik aan dat Nederland en Marokko een akkoord hebben bereikt over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen beide landen. Voor de inhoud van het akkoord verwijs ik u naar de bijgevoegde brief.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 158107.

Naar boven