Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333157 nr. 50

33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Nr. 50 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING

Ontvangen 8 april 2013

Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 2 april 2013 aangebrachte wijzigingen (nr. 49), wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel Ga, punt 3, wordt in het tweede lid (nieuw) «eindtoets» telkens vervangen door: centrale eindtoets of andere eindtoets.

B

In artikel II, onderdeel Da, punt 3, komt het vijfde lid (nieuw) te luiden:

5. Indien het bevoegd gezag op grond van het vierde lid, onderdelen a of b, bepaalt dat de leerling geen centrale eindtoets aflegt, informeert het de ouders over de grond voor die toepassing voor de aanvang van de afname van de centrale eindtoets.

C

In artikel II, onderdeel E, wordt in het derde lid van artikel 19a «artikel 9b» vervangen door: artikel 18b.

D

In artikel II, onderdeel Fa, punt 3, wordt in het tweede lid (nieuw) «eindtoets» telkens vervangen door: centrale eindtoets of andere eindtoets.

E

In artikel IX, punt 4, onderdeel H, komt te luiden:

H

In artikel 164a, tweede lid, vervalt aan het slot van onderdeel l «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel m vervangen door een puntkomma en wordt toegevoegd:

n. indien van toepassing de uitslag van de centrale eindtoets of andere eindtoets, bedoeld in artikel 18b, het niveau waarop de centrale eindtoets of andere eindtoets is afgelegd en indien geen centrale eindtoets of andere eindtoets is afgelegd de reden daarvan; en

o. het schooladvies, bedoeld in artikel 43, tweede lid.

Toelichting

Het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (Kamerstukken II 2011/12 33 157, nr. 2) zoals dat luidt na de daarin tot en met 2 april 2013 aangebrachte wijzigingen bevat een aantal technische onjuistheden die het gevolg zijn van amendering van het wetsvoorstel. De regering stelt daarom voor om het wetsvoorstel te wijzigen en een aantal technische correcties aan te brengen.

Het gaat om wijzigingen die samenhangen met de de aangenomen amendementen. Dit valt binnen de reikwijdte van artikel 105, tweede lid van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer.

In onderdelen A en D wordt voorgesteld om de term «eindtoets» in het tweede lid van artikel 42 van de WPO en artikel 43 van de WEC te verduidelijken naar aanleiding van het aangenomen amendement van de leden Rog en Schouten (nr. 38), waarin het mogelijk wordt gemaakt om naast de centrale eindtoets ook andere eindtoetsen toe te laten.

Onderdeel B corrigeert twee onjuistheden als gevolg van aangenomen amendementen. In het vijfde lid van artikel 18b was abusievelijk de verwijzing naar de onderdelen a en b van het vierde lid niet opgenomen. Daarnaast komt de toevoeging «of andere eindtoets», die in de stemmingslijst was opgenomen, te vervallen. Deze toevoeging was overbodig omdat in het achtste lid (nieuw) van artikel 18b het hele artikel 18b van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Onderdeel C corrigeert een onjuiste verwijzing.

In onderdeel H van artikel II was een onderdeel l opgenomen ten gevolge van het aangenomen amendement van het lid Ypma (nr. 43), over het leidend worden van het schooladvies bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Deze toevoeging van onderdeel l was echter niet verwerkt in de samenloopbepaling in onderdeel IX van het wetsvoorstel. Dat wordt met onderdeel E van dit voorstel rechtgezet.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker