Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333157 nr. 45

33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Nr. 45 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 2 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt in het zesde lid, de zinsnede «ten minste op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde» vervangen door: op de terreinen, genoemd in het tweede lid.

II

In artikel I vervalt onderdeel B.

III

In artikel II, onderdeel A, wordt in het zevende lid, de zinsnede «ten minste op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde» vervangen door: op de terreinen, genoemd in het tweede lid.

IV

In artikel II vervalt onderdeel B.

Toelichting

De basisvaardigheden taal en rekenen dienen op alle scholen op orde te zijn, maar het onderwijs beperkt zich niet tot taal en rekenen. Om die reden is het belangrijk dat de ontwikkeling van een leerling ten aanzien van het gehele onderwijs, zoals beschreven in artikel 8 lid 2 WPO, wordt gevolgd.

Ypma