Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333157 nr. 16

33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 19 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, vervalt in artikel 9b, tweede lid, de tweede volzin.

Toelichting

Dit amendement schrapt de formulering van de specifiek benoemde vrijheid om toetsen af te nemen voor de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Juridisch gezien is die bepaling de omgekeerde wereld. Enerzijds is een wettelijke bepaling overbodig omdat deze vrijheid door de Grondwet al erkend wordt. Anderzijds gaat van deze bepaling een te beperkende suggestie uit, doordat slechts drie kennisgebieden genoemd worden. De vrijheid van scholen gaat verder dan alleen de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Het is onwenselijk dat de overheid een rangorde aanbrengt in de kennisgebieden. Naast de huidige exclusieve status voor rekenen en taal zou door het wetsvoorstel een nieuwe voorrangscategorie ontstaan. Ook kan deze bepaling in de praktijk een ongewenste legitimatie gaan vormen voor uitbreiding van de eindtoets naar andere kennisgebieden.

Bisschop