Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333157 nr. 14

33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA

Ontvangen 18 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt aan het tweede lid een volzin toegevoegd, luidende: De centrale eindtoets meet tevens de kennis en vaardigheden op het terrein van burgerschap waaronder begrepen de Nederlandse geschiedenis.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt aan het tweed lid een volzin, toegevoegd, luidende: De centrale eindtoets meet tevens de kennis en vaardigheden op het terrein van burgerschap waaronder begrepen de Nederlandse geschiedenis.

Toelichting

Met het verplichten van een toets Burgerschap waarin is opgenomen de Nederlandse geschiedenis beoogt de indiener identificatie met Nederland en zijn waarden te bevorderen.

Beertema