Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333157 nr. 11

33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 26 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, punt één, wordt aan het zesde lid een volzin toegevoegd, luidende: In het leerling- en onderwijsvolgsysteem worden ten minste de resultaten van een toets op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde opgenomen die in het achtste schooljaar in de derde of vierde volledige week van april door leerlingen wordt afgelegd.

II

Artikel I, onderdeel C vervalt.

III

Artikel I, onderdeel D vervalt.

IV

In artikel I, onderdeel E, punt 3, wordt in het derde lid «centrale eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b, vervangen door «toetsen, bedoeld in artikel 8, zesde lid, tweede volzin,» en vervalt de tweede volzin.

V

Artikel I, onderdeel G vervalt.

VI

Artikel I, onderdeel H vervalt.

VII

In artikel II, onderdeel A, punt één, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende: In het leerling- en onderwijsvolgsysteem worden ten minste de resultaten van een toets op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde opgenomen die in het achtste schooljaar in de derde of vierde volledige week van april door leerlingen wordt afgelegd.

VIII

Artikel II, onderdeel C vervalt.

IX

Artikel II, onderdeel D vervalt.

X

In artikel II, onderdeel E, wordt in artikel 19a, derde lid, «centrale eindtoetsen, bedoeld in artikel 18b, vervangen door «toetsen, bedoeld in artikel 11, zevende lid, tweede volzin,» en vervalt de tweede volzin.

XI

Artikel II, onderdeel G vervalt.

XII

Artikel II, onderdeel H vervalt.

XIII

Artikel III vervalt.

XIV

Artikel IV vervalt.

XV

Artikel V vervalt.

XVI

Artikel VI vervalt.

XVII

Artikel VIII vervalt.

XVIII

Artikel IV vervalt.

Toelichting

Door dit amendement wordt vastgelegd dat het leerlingvolgsysteem een eindbeeld ten aanzien van de resultaten voor rekenen en taal moet bevatten, waardoor de eindtoets kan vervallen.

In het wetsvoorstel worden ten onrechte twee afzonderlijke verplichtingen gecreëerd – te weten het leerlingvolgsysteem en de eindtoets – die beide tot hetzelfde resultaat leiden. Naast de eindtoets bevat het leerlingvolgsysteem doorgaans namelijk ook een eindbeeld met betrekking tot de resultaten voor rekenen en taal. Verplichting van beide instrumenten betekent dus dubbel werk voor scholen, waar geen meerwaarde tegenover staat. De waarde van de eindtoets ten opzichte van het leerlingvolgsysteem wordt nog gerelativeerd door het feit dat de eindtoets enkel een eindbeeld biedt (de zogenoemde foto), terwijl het leerlingvolgsysteem ook de ontwikkeling laat zien (de film). Indiener vindt daarom dat volstaan kan worden met het verplichten van een leerlingvolgsysteem, mits daarin expliciet een eindbeeld is opgenomen.

Landelijke vergelijking van resultaten is mogelijk doordat de toetsen geijkt worden aan de referentieniveaus. De verplichte eindtoets is niet het geëigende middel. Om landelijke vergelijking mogelijk te maken zijn juist de referentieniveaus ingevoerd. Door het integreren van de eindtoets in het leerlingvolgsysteem wordt de didactische vrijheid van scholen bovendien versterkt. De keuzevrijheid inzake het leerlingvolgsysteem komt namelijk beter uit de verf doordat de organisatie van de verplichte eindtoets niet meer meegewogen hoeft te worden.

Aan de bepalingen inzake het leerlingvolgsysteem hoeft enkel toegevoegd te worden dat in ieder geval in april van het achtste schooljaar een toets voor rekenen en taal moet worden afgenomen. Hierdoor is landelijke vergelijking mogelijk op een vast meetpunt.

Bisschop