Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333157 nr. 10

33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ROG

Ontvangen 21 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel toegevoegd, luidende:

I

Na artikel 188a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 188b. Evaluatie centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem

Onze minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de Wet van [datum] tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (Stb. datum, nr.) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van artikel 8, zesde lid, en artikel 9b van deze wet in de praktijk.

II

In artikel II wordt na onderdeel H een onderdeel toegevoegd, luidende:

I

Na artikel 173a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 173b. Evaluatie centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem

Onze minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de Wet van [datum] tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (Stb. datum, nr.) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van artikel 11, zevende lid, en artikel 18b van deze wet in de praktijk.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement dat de wet na vier jaar zal worden geëvalueerd. Deze evaluatie, die aan de Kamer zal worden toegezonden, dient om de doeltreffendheid en effecten van de invoering van de centrale eindtoets in samenhang met de invoering van een leerlingvolgsysteem en de referentieniveaus voor taal en rekenen te onderzoeken.

Rog