Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233145 nr. 10

33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 22 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Ak, wordt in artikel 12.9b. de zinsnede «Op een student die vóór 1 september 2011 ingeschreven stond» vervangen door: Op een student die vóór 1 september 2012 ingeschreven stond.

II

In artikel I, onderdeel Ak, wordt in artikel 12.9c. de zinsnede «Op een student die op of vóór 1 september 2012 éénjarig onderwijs volgt» vervangen door: Op een student die vóór 1 september 2012 onderwijs volgt.

III

In artikel I, onderdeel Ak, vervalt artikel 12.9d.

Toelichting

Met dit amendement wordt het overgangsrecht uitgebreid voor studenten die een meerjarige master volgen. De indiener is van mening dat alle studenten die een meerjarige master volgen vóór inwerkingtreding van het wetsvoorstel een basisbeurs moeten blijven ontvangen.

Van der Ham