33 136 Structuurvisie Ondergrond

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2012

Met deze brief reageer ik op het verzoek van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) om uw Kamer te informeren over de berichtgeving inzake de bescherming van waterwingebieden.

Ik begrijp goed dat de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) het belang van drinkwater positioneert nu wij werken aan de Structuurvisie Ondergrond. Het belang van drinkwater is onomstreden en er zal bij activiteiten in de ondergrond altijd rekening mee worden gehouden dat grondwatervoorraden bestemd voor drinkwater moeten worden beschermd. In de Drinkwaterwet is de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening niet voor niets als een dwingende reden van groot openbaar belang benoemd.

Naast algemene eisen ter bescherming van het milieu, gelden specifieke regels voor de bescherming van het grondwater. Provincies zijn verantwoordelijk voor het stellen van regels voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Via verordeningen wijzen provincies beschermingsgebieden aan, waarbij waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones worden onderscheiden. In de aangewezen gebieden stellen de provincies regels vast met betrekking tot het uitvoeren van activiteiten in deze gebieden. Een boringsvrije zone is een beschermingsmaatregel. Door het instellen van een boringsvrije zone worden activiteiten verboden die de natuurlijke beschermingslaag kunnen aantasten.

Daarnaast zijn er sinds januari 2011 eisen gesteld aan de uitvoering van boringen. Dit werd ingegeven door de toename van het aantal boringen voor bodemenergiesystemen. Sindsdien mogen alleen erkende bedrijven in de bodem boren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet hier op toe. Daarbij wordt nagegaan of door erkende bedrijven de scheidende bodemlagen op de voorgeschreven wijze worden afgedicht. Hiermee wordt gegarandeerd dat de beschermende werking van de bodemlagen intact blijft en er geen risico op verontreiniging ontstaat.

Voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is afgesproken dat gebiedsdossiers worden opgesteld rond waterwinningen voor drinkwater. In deze gebiedsdossiers worden mogelijke bedreigingen in kaart gebracht en mogelijke maatregelen ontwikkeld om eventuele risico’s te beperken. De gekozen maatregelen kunnen vervolgens een plek krijgen in de stroomgebiedbeheerplannen.

Deze beschermende maatregelen nemen niet weg dat, met het drukker worden in de ondergrond, bescherming van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening nadrukkelijk aandacht verdient. In de reeds aangekondigde Structuurvisie Ondergrond komt de bescherming van grond- en drinkwater expliciet aan de orde. De Structuurvisie Ondergrond zal richting geven aan een duurzaam en verantwoord gebruik van de ondergrond. Bij het ontwikkelen van de eerder genoemde regelgeving op het gebied van bodemenergiesystemen en bij de Structuurvisie Ondergrond is er uitgebreid contact met de verschillende belanghebbenden. Ook bij de verdere ontwikkeling van de structuurvisie zullen deze partijen intensief worden betrokken.

Samenvattend is de situatie dat bestaande winningen goed zijn beschermd. Voor potentiële nieuwe wingebieden zal de Structuurvisie Ondergrond de mogelijkheid bieden om bescherming van deze waterwingebieden te regelen. Hierover wordt u nader geïnformeerd bij aanbieding van de Structuurvisie Ondergrond.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven