33 118 Omgevingsrecht

Nr. 202 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Ontvangen ter Griffie op 18 oktober 2021.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 15 november 2021.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 16 november 2021.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2021

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies1. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2. Daarnaast stuur ik de onderliggende beleidsnota’s mee3.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 23.5, eerste lid, van de Omgevingswet en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Voor deze regelgeving streef ik naar inwerkingtreding per 1 juli 2022. De haalbaarheid is mede afhankelijk van een spoedige behandeling in uw Kamer. Om de betrokken uitvoerende bestuursorganen en de instanties voor digitalisering voldoende voorbereidingstijd te geven zou dit besluit (na advies van de Raad van State) daarvoor vroeg in het voorjaar moeten worden vastgesteld.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven