33 118 Omgevingsrecht

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2021

Hierbij ontvangt u, zoals toegezegd tijdens het debat op 28 januari 2020 met de Eerste Kamer over de Invoeringswet Omgevingswet (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 3) en zoals aangegeven tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer van 25 november jl. (Kamerstuk 33 118, nr. 170), de maandrapportages juli en augustus 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet1.

De monitor wordt wekelijks geüpdatet op de website van het Programma Aan de Slag, https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/aansluitmonitor/.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven