33 118 Omgevingsrecht

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 jul. 15

Zoals toegezegd in het wetgevingsoverleg van 23 juni jl. stuur ik u bijgaand het «Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet». Dit akkoord heb ik samen met de voorzitters van de VNG, IPO en Unie van Waterschappen op 1 juli jl. ondertekend1. Het Bestuursakkoord onderstreept de gemeenschappelijke ambitie van de overheden om van de stelselherziening omgevingsrecht een succes te maken. Zoals ik in uw Kamer reeds heb gezegd: het succes van de Omgevingswet zit in de uitvoering. Het Bestuursakkoord vormt daarvoor een belangrijke basis.

Jaarlijks zal ik de voortgang van de afspraken uit het Bestuursakkoord met de vertegenwoordigers van VNG, IPO en UvW bespreken en bezien of aanvullende afspraken nodig zijn. Begin 2016 zal ik in elk geval aanvullende afspraken maken over de bekostiging van de implementatie. De basis hiervoor vormt een financieel onderzoek dat in opdracht van de ondertekenende partijen uitgevoerd wordt.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven