33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

32 812 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

J1 MOTIE VAN HET LID LINTHORST C.S.

Voorgesteld 2 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat passend onderwijs in het regulier basisonderwijs om individueel maatwerk voor leerlingen vraagt,

overwegende, dat er uit de onderwijspraktijk signalen komen dat structurele bekostiging in het primair onderwijs niet meer toereikend is,

overwegende, dat een tekortschietende bekostiging kan leiden tot grotere klassen, waardoor de doelstelling van het voorliggende wetsvoorstel onder druk kan komen te staan,

verzoekt de regering een onafhankelijke instantie als de Algemene Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de vraag of de structurele bekostiging van het primair onderwijs afdoende is om passend onderwijs op een verantwoorde wijze te kunnen invoeren en de uitkomsten van dit onderzoek nog vóór het zomerreces te bespreken met beide Kamers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Linthorst

Flierman

Huijbregts-Schiedon

Backer

Ganzevoort

Smaling

Kuiper


X Noot
1

De letter J heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 106.

Naar boven