Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833104 nr. 18

33 104 Studentenhuisvesting

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2018

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief1 die de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en ik verstuurd hebben naar gemeenten/kennissteden, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en de landelijke studentenvakbond. In deze brief wordt onder meer aandacht gevraagd voor de huisvesting van studenten die het nieuwe collegejaar 2018/2019 instromen.

Deze brief is één van de resultaten van het geïntensiveerde overleg over studentenhuisvesting en loopt vooruit op het nieuwe actieplan en convenant waar het Kabinet met betrokken partijen aan werkt. Het actieplan en convenant studentenhuisvesting zijn naar verwachting in september 2018 gereed, waarmee ook invulling wordt gegeven aan de motie van de leden Futselaar en Ozdil (Kamerstuk 33 104, nr. 14). Uitgangspunt van dit actieplan is een goede match tussen vraag naar en aanbod van studentenwoningen. Dit is alleen vast te stellen op lokaal niveau, op basis van de groei(ambities) van onderwijsinstellingen en de huisvestingsmogelijkheden op de lokale en regionale woningmarkt.

U heeft tevens kennis kunnen nemen van de internationaliseringsagenda van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten die op 14 mei jl. is uitgebracht en van de brief «Internationalisering in evenwicht» (Kamerstuk 22 452, nr. 59), die de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zeer recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In beide documenten wordt aandacht gevraagd voor het huisvestingsvraagstuk van internationale studenten.

Verder zijn op het gebied van informatievoorziening stappen gezet om tot betere inzichten te komen. En ook op het gebied van voorlichting aan (internationale) studenten zijn op landelijk niveau de handen ineen geslagen. Het afgelopen jaar heeft de campagne «Wegwijs met je huurprijs» studenten erop gewezen dat zij hun huurprijs kunnen laten toetsen bij de Huurcommissie.

Deze campagne wordt komend jaar opnieuw gevoerd en de campagnewebsite (www.wegwijsmetjehuurprijs.nl) wordt ook in het Engels vertaald voor internationale studenten.

Daarnaast is gewerkt aan de doorontwikkeling van de website www.studyinholland.nl, die onder andere informatie biedt aan internationale studenten over hun huisvestingsmogelijkheden.

In het najaar informeer ik u verder over het actieplan en convenant studentenhuisvesting.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl