33 068 Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN PIRI EN CEDER

Ontvangen 13 mei 2022

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij delen wij u mede dat wij de verdediging van dit initiatief van de uit de Kamer vertrokken leden Samsom en Voordewind overnemen.

Piri Ceder

Naar boven