Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333062 nr. 18

33 062 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tussen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) nog geen uniforme werkwijze is;

constaterende dat professionals meer uniform gaan werken, maar de AMK's en SHG's dat nog niet doen;

constaterende dat het Kinderrechtencollectief dit als nadeel ervaart;

van mening dat een uniforme werkwijze wenselijk is en in het verlengde ligt van het wetsvoorstel wet verplichte meldcode;

verzoekt de regering, samen met de sector en belangenorganisaties, de wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken van een uniforme werkwijze tussen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt huiselijk geweld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp