Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233053 nr. 1

33 053 Evaluatie Wet archeologische monumentenzorg (Wamz)

Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2011

Artikel IVa van de Wamz schrijft voor dat de wet binnen vier jaar na inwerkingtreding dient te worden geëvalueerd. De Wamz trad in september 2007 in werking. Zowel de Wet als het Besluit zijn inmiddels geëvalueerd.

Het resultaat van deze evaluatie is het rapport «Ruimte voor archeologie», dat ik u hierbij aanbied.1

Ik hecht er belang aan de beleidsreactie goed met betrokken partijen af te stemmen en tevens het advies van de Raad voor Cultuur zorgvuldig mee te wegen. Bovendien wil ik enkele aanbevelingen nader bestuderen. Daarom ontvangt u de beleidsreactie in januari 2012.

Daarnaast is bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I van 13 december 2010 de motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans (32 500 XIII, nr. 86) aangenomen. In mijn brief van 1 maart 2011 heb ik de Kamer geïnformeerd over de omgang met de motie. De motie wordt meegenomen in de beleidsreactie op de evaluatie van de Wamz.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.