Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333043 nr. 13

33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2012

Hierbij bied ik u, zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling, de tekst aan van de Green Deal «Fiets in het woon-werkverkeer»1. Op 27 november jl. heeft een tekenmoment plaatsgevonden tijdens het Nationaal Fietscongres in Amersfoort.

Met het afsluiten van de Green Deal «Fiets in het woon-werkverkeer» is invulling gegeven aan motie De Rouwe / Van der Werf (kamerstuk nr. 33 000 XII, nr. 59).

De Green Deal is uitgewerkt door de Fietsersbond, ANWB, BOVAG, RAI-vereniging en Stichting Natuur en Milieu.

Het doel van de Green Deal «Fiets in het woon-werkverkeer» is om in 10 jaar het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer te vergroten van 25% naar 30%. Om deze groei te stimuleren wordt onder meer ingezet op de uitbreiding van snelfietsroutes, de stimulering van Park en Bike, ondersteuning van bedrijven die het fietsen naar het werk willen introduceren en pilots gebaseerd op bewonersinitiatieven.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer