33 037 Mestbeleid

Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Ontvangen ter Griffie op 12 november 2018.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 10 december 2018.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur kan niet eerder inwerking treden dan op 11 december 2018.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2018

Hierbij bied ik u aan het besluit van 29 oktober 2018 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en enkele overige aanpassingen1. Het besluit wordt begin volgende week in het Staatsblad gepubliceerd. Ik verwijs naar de nota van toelichting voor een toelichting op de inhoud van het besluit2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure als opgenomen in artikel 92, tweede lid, van de Wet bodembescherming. Het ontwerpbesluit heeft reeds bij uw Kamer voorgehangen van 15 juni 2018 tot en met 13 juli 2018 (Kamerstuk 33 037, nr. 289).

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heb ik eenzelfde brief gezonden.

De inwerkingtreding van het besluit geschiedt bij koninklijk besluit. Beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2019 conform het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Voor een enkele bepaling wordt een latere inwerkingtreding beoogd.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven