33 037 Mestbeleid

Nr. 289 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2018

Hierbij bied ik u het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 – 2021 en enkele overige wijzigingen aan. Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018–2021 is op 22 december jl. aan uw Kamer toegezonden (Kamerstuk 33 037, nr. 250). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure als opgenomen in artikel 92, eerste lid, van de Wet bodembescherming en biedt uw Kamer gedurende vier weken de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt voorgelegd.

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heb ik eenzelfde brief gezonden.

De inwerkingtreding van het ontwerpbesluit is voorzien voor 1 januari 2019 conform het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Voor een enkele bepaling is inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2020 voorzien.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven