Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833037 nr. 232

33 037 Mestbeleid

Nr. 232 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 27 november 2017.

De voordracht voor het koninklijk besluit

kan niet eerder worden gedaan dan op 11 december 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2017

Op 10 november jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het fosfaatrechtenstelsel (Kamerstuk 33 037, nr. 228). In deze brief is aangegeven dat naar aanleiding van de constructieve gesprekken die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, voldoende aannemelijk is dat de Europese Commissie Nederland een derogatie zal kunnen verlenen voor de periode 2018–2021. Ook is aangekondigd dat het ontwerp voor het inwerkingtredingsbesluit op korte termijn zou worden overgelegd ten einde recht te doen aan artikel III, derde lid, van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Stb. 2017, nr. 229).

In de bijlage treft u het aangekondigde ontwerp voor het inwerkingtredingsbesluit2.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Ivm toevoeging termijntekst.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl