Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533037 nr. 135

33 037 Mestbeleid

Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2014

Hierbij informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het door de vaste commissie voor Economische Zaken gevraagde tijdpad van de voorhangprocedure van het ontwerpprogramma aanpak stikstof, de ontwerpbesluiten in het kader van de PAS en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren.

Het tijdpad is nog steeds zoals in mijn brief van 2 oktober jl. (Kamerstuk 32 670, nr. 91) aan uw Kamer is gemeld. In een volgend Bestuurlijk Overleg medio november zal ik samen met de andere betrokken bestuursorganen de balans opmaken en besluiten of de ter inzage legging voor zienswijzen en – gelijktijdig – voorhang van het ontwerpprogramma bij beide Kamers der Staten-Generaal in december van dit jaar verantwoord is. Tegelijkertijd zal dan de ministeriële regeling PAS bij uw Kamer worden voorgehangen.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit grenswaarden en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren heb ik nota genomen van de verzoeken van de vaste commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten.

Het besluit van deze commissie om deze ontwerpbesluiten in samenhang te behandelen met de voorhangprocedure van het ontwerpprogramma aanpak stikstof leidt tot vertraging. Dit besluit betekent voor het ontwerpbesluit grenswaarden en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren dat deze pas na verloop van de voorhang van alle genoemde stukken in uw Kamer om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State kan worden voorgelegd, en niet direct na verloop van 4 weken na de op respectievelijk 9 oktober en 16 september jl. gestarte voorhang van de ontwerpbesluiten. Dat heeft tot gevolg dat beide besluiten niet eerder dan medio 2015 kunnen worden vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de start van de NB-wetvergunningverlening met behulp van de programmatische aanpak stikstof vertraging oploopt. Om aan te sluiten bij de verwachtingen en helderheid te kunnen bieden richting alle betrokken partners, provincies, bedrijfsleven en Rijk, is het van belang vertraging te voorkomen.

Datzelfde geldt voor het programma aanpak stikstof, aangezien het programma niet eerder dan deze besluiten van kracht kan worden. Het programma is immers opgesteld vanuit de veronderstelling dat voor activiteiten onder de grenswaarden geen beroep zal worden gedaan op de in het programma voorziene ontwikkelingsruimte; voor deze activiteiten is een deel van de depositieruimte gereserveerd. Voorts is in het programma uitgegaan van de effecten van de aanscherpte staleisen in het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma