Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233033 nr. 6

33 033 Wapen- en munitiebezit

Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2012

Bij de van het tot wijziging van en munitie (Wwm) op 16 februari 2011 (behandeling wetswijziging messenverbod)1 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie uw Kamer toegezegd een regeling te scheppen voor – nu verboden – airsoft apparaten. Deze brief beoogt die toezegging gestand te doen.

Omdat airsoft apparaten geen wapens zijn, maar wel op wapens lijken is het mijn voornemen om deze voorwerpen in de lichtste categorie (Categorie IV) van de Wwm onder te brengen. Dit heeft tot gevolg dat deze apparaten zonder vergunning door volwassenen voorhanden mogen worden gehouden. Zij mogen echter niet openlijk worden gedragen. Er zijn op grond van de huidige Wwm vrijstellingen mogelijk voor (sport)evenementen en verschillende andere activiteiten in de openbare ruimte.

Ten opzichte van andere Categorie IV voorwerpen zullen voor airsoft apparaten, juist omdat zij op echte wapens lijken, enkele aanvullende eisen gelden, zoals:

  • Registratie van het airsoft apparaat bij een nog nader te bepalen instantie;

  • De verplichting om het apparaat, analoog aan categorie III voorwerpen, thuis in een kluis op te bergen;

  • Beperkingen ten aanzien van de uitoefening van de sport2.

Hiermee wordt samen met het bij Categorie IV geldende draagverbod ondervangen dat airsoftapparaten voor bedreiging gebruikt worden.

Informatie over airsoft

Airsoft apparaten zijn luchtdrukwapens, met een beperkte schotkracht (2 joule in plaats van de 7,5 joule van een gemiddelde luchtbuks). Omdat zij echter nabootsingen zijn van vuurwapens, werden zij tot op heden gekwalificeerd als Categorie I Wwm voorwerpen (door de Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen lijken, dat zij voor dreiging of afdreiging geschikt zijn) en zijn zij momenteel in

Nederland verboden. Airsoft apparaten zijn in de ons omringende landen toegestaan. In Nederland zijn op dit moment ongeveer 1850 beoefenaren van de airsoftsport. Naar verwachting bestaat er belangstelling voor het gebruik van airsoft apparaten bij exploitanten van paintball, mensen die aan re-enactment doen en verschillende andere groepen, zodra deze apparaten in Nederland gelegaliseerd zouden worden.

Rechtvaardiging voor legalisering

Enerzijds komt een regeling voor airsoftapparaten tegemoet aan de door enkele van uw leden geformuleerde wens om airsoft uit de illegaliteit te halen. Bovendien wordt het voor beoefenaren van de airsoft sport mogelijk om hun hobby voortaan ook in Nederland uit te oefenen. Anderzijds wil ik, zeker in het licht van de gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn eerder dit jaar, vasthouden aan de beleidsuitgangspunten om wapens onderworpen te houden aan het huidige stringente verlof- en toezichtsbeleid en niet de suggestie wekken dat een regeling voor airsoft apparaten een afwijking van deze uitgangspunten inhoudt. Ik ben van oordeel dat airsoft apparaten niet als wapens te categoriseren zijn en daarom vrij kunnen worden gesteld. Maar omdat zij wel op echte vuurwapens lijken zijn de eerder genoemde aanvullende voorwaarden bedoeld om de zichtbaarheid van airsoft apparaten in het publieke domein tot een minimum te beperken. Deze aanvullende voorwaarden zijn gebaseerd op (een aantal) voorwaarden die aan Categorie III wapens voor de schietsport zijn verbonden.

Gevolgen van het in categorie IV onderbrengen van airsoftwapens

Handhavingsaspecten

Door airsoft apparaten in Categorie IV Wwm onder te brengen, wordt geen beroep gedaan op politiecapaciteit. Er is geen vergunning nodig om over deze voorwerpen te beschikken. Wel zal toezicht dienen te worden uitgeoefend op de naleving van het draagverbod. Hierover ben ik in gesprek met politie en de Nederland Airsoft Belangen Vereniging (NABV).

Het echtheidscriterium

Ik laat momenteel nog onderzoeken wat de gevolgen zijn van mijn voornemen om airsoft apparaten onder te brengen onder categorie IV Wwm, voor wet- en regelgeving, met name Categorie I onder 7 van de Wwm (wapens die zodanig op een wapen lijken, dat zij voor dreiging of afdreiging geschikt zijn).

Verkrijgbaarheid

Categorie IV wapens zijn vrij verhandelbaar.

Vervolgactiviteiten

Ik zal in overleg met belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld de praktische aspecten en details van de voorgenomen maatregelen (o.a. de registratie en voor het verkrijgen van ontheffingen en verloven) verder bezien.

De NABV heeft aangegeven een rol te willen en kunnen spelen bij de verdere vormgeving, implementatie en naleving van de aanvullende eisen die volgens dit voorstel voor airsoft apparaten zullen gelden. Verdere afspraken met de politie over rollen en verantwoordelijkheden zijn eveneens voorzien.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

TK, handelingen 2010–2011, nr. 53, item 9, 16 februari 2011.

X Noot
2

Bijvoorbeeld de eis dat de beoefening van de activiteit het niet zichtbaar mag zijn van de openbare weg omdat airsoftwapens en de wijze waarop zij gebruikt worden bedreigend kunnen overkomen.