Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233025 nr. 16

33 025 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL

Ontvangen 7 februari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 65 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 65a

In de Wet op het financieel toezicht wordt na artikel 1:89 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1:89a

  • 1. Inlichtingen die ingevolge deze wet zijn verstrekt of verkregen door de Autoriteit Financiële Markten kunnen tevens worden gebruikt voor de uitoefening van bevoegdheden uit hoofde van de Wet toezicht financiële verslaggeving en de Wet toezicht accountantsorganisaties.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

II

Artikel 66 komt te luiden:

Artikel 66

De Wet toezicht financiële verslaggeving wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

  • 1. Gegevens en inlichtingen die aan de Autoriteit Financiële Markten zijn verstrekt op grond van artikel 2, tweede lid, of artikel 452, eerste of vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen door de Autoriteit Financiële Markten tevens worden gebruikt voor de uitoefening van bevoegdheden uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

B

In artikel 12, derde lid, wordt de zinsnede «ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

III

In artikel 68 wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Artikel 63a, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid kan de Autoriteit Financiële Markten, met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van haar taak op grond van deze wet, gebruik maken voor haar taken op grond van de Wet op het financieel toezicht of de Wet toezicht financiële verslaggeving.

Toelichting

Dit amendement stelt een opening in de zogenoemde «Chinese walls» voor. De opening betreft informatie die wordt verkregen op grond van de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties. Het bevat dus van alle toezichtsgebieden van de AFM naar alle toezichtsgebieden van de AFM. De Chinese walls zorgen dat informatie die door de AFM voor een bepaalde toezichtstaak, zoals financiële verslaggeving, wordt verkregen niet kan worden gebruikt voor een andere toezichtstaak. Het is van belang dat over de precieze voorwaarden waaronder uitwisseling van gegevens wordt toegestaan, overleg mogelijk is met zowel de onder toezichtstaande instellingen, de AFM als de betrokken accountants. Het is aan het kabinet om op korte termijn de overige aangekondigde voorstellen voor wetswijzigingen met betrekking tot financiële verslaggeving aan de Kamer te doen toekomen en de AMvB’s met de voorwaarden voor gebruik van de openingen in de Chinese walls voor te leggen aan de Kamer.

Blanksma-van den Heuvel