Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233025 nr. 11

33 025 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN IRRGANG

Ontvangen 3 februari 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 60 komt te luiden:

Artikel 60

In artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin «ten aanzien van wie bij de inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten bedoelde register een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die wet» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

2. Aan het slot worden drie volzinnen toegevoegd, luidende: Indien een rechtspersoon tevens een organisatie van openbaar belang is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten medegedeeld welke accountant of accountantsorganisatie wordt beoogd voor het uitvoeren van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de rechtspersoon. Deze mededeling geschiedt voordat tot de verlening van die opdracht, bedoeld in het tweede lid, is overgegaan. Onze Minister van Financiën stelt bij ministeriele regeling nadere regels over deze mededeling.

Toelichting

Opdrachtgevers (ondernemingen van openbaar belang, OOB’s in dit geval) moeten verplicht worden de AFM te informeren over de accountantskeuze tegelijk met de voordracht hiervan aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Braakhuis Irrgang