33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN IRRGANG

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan het in artikel VII, onderdeel B, opgenomen artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt, onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel 3° door een puntkomma en onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel 4° door «, en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 5°. niet iemand als bestuurder of als persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling heeft met op jaarbasis een loon van meer dan € 127 376.

Toelichting

Ingevolge dit amendement kan een instelling niet als algemeen nut beogende instelling (ANBI) worden aangemerkt indien de bestuurder of feitelijk leidinggevende van die instelling op jaarbasis een fiscaal loon heeft dat hoger is dan de zogenoemde DG-norm in 2011.

Giften en schenkingen aan zo’n instelling blijven uiteraard mogelijk, maar door dit amendement worden deze niet meer fiscaal op dezelfde manier behandeld als voor instellingen met een ANBI-status.

Door dit amendement worden in feite instellingen gestimuleerd om geen al te hoge salarissen aan bestuurders en feitelijke leidinggevenden uit te keren waardoor uiteindelijk meer geld beschikbaar blijft voor het doel van de instelling. Uiteindelijk komt zo dus een groter deel van de gift of schenking terecht waar dit voor beoogd is.

De DG-norm is het brutosalaris van een directeur-generaal in dienst van de rijksoverheid, zoals opgenomen in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, uitgaande van 14 maal het maximale maandsalaris van € 9 098,26, exclusief individuele toeslagen. In bedragen 2011 komt dit neer op een maximum van € 127 376. De factor 14 bestaat uit 12 maanden, 1 maal vakantiegeld en 1 maal een eindejaarsuitkering.

Er is geen indexatiebepaling opgenomen, maar het spreekt voor zich dat in de toekomst dit bedrag aangepast dient te worden met de ontwikkeling van het loon van de directeur-generaal in dienst van de rijksoverheid. De budgettaire consequenties van dit amendement zijn nihil.

Bashir

Irrgang

Naar boven