Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 133

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 133 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 december 2011

1. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 wordt de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten als volgt gewijzigd (Bedragen x € 1 000).

 

Stand begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten voor de nota van wijziging

Stand begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten na de nota van wijziging

 

Nederlands Vaccin Instituut

Nederlands Vaccin Instituut

Totaal Kapitaaluitgaven

nvt

PM

Totaal Kapitaalontvangsten

nvt

PM

Totaal baten

nvt

PM

Totaal lasten

nvt

PM

Saldo van baten en lasten

nvt

PM

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

2. In het voorstel van wet, bedoeld onder 1., wordt in artikel 2 na de baten-lasten-dienst «De Lindenhorst» een baten-lasten-dienst ingevoegd, luidende:

  • Nederlands Vaccin Instituut;.

Toelichting

Algemeen

Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), een baten-lastendienst met definitieve status, bevindt zich in een transitieproces. Dit proces is in gang gezet naar aanleiding van een besluit van de minister in 2009 (kamerstuk 22 894, nr. 213) en daarop volgende brieven van januari (kamerstuk 22 894, nr. 254) en december 2010 (kamerstuk 32 589, nr. 1). De verwachting was dat met ingang van 2012 alle activiteiten van het NVI elders zouden zijn ondergebracht. Dit blijkt echter niet realiseerbaar te zijn. Derhalve worden de kapitaaluitgaven, kapitaalontvangsten, baten, lasten en het saldo van baten en lasten van het NVI aan de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten 2012 toegevoegd.

In de Memorie van toelichting wordt onderdeel 3, begroting baten-lastendiensten, uitgebreid met een paragraaf over het Nederlands Vaccin Instituut.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

4. Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

4.1 Inleiding

Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is een baten-lastendienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NVI heeft als missie: de Nederlandse bevolking beschermen tegen infectieziekten door vaccins te leveren voor vaccinatie onder normale en bijzondere omstandigheden. Het NVI had tot en met 2010 een drietal kerntaken:

  • Levering van vaccins voor de Nederlandse vaccinvoorziening (NVV);

  • Onderzoek en ontwikkeling op het terrein van vaccins voor de NVV;

  • Voorhanden hebben van actuele kennis over vaccins en vaccinatie.

Op 10 februari 2009 (kamerstuk 22 894, nr. 213) heeft de Minister zijn besluit over de toekomst van het NVI per brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. Op 14 januari 2010 (kamerstuk 22 894, nr. 254) heeft de minister van VWS in een nieuwe brief dit besluit verder uitgewerkt en in de brief van 16 december (kamerstuk 32 589, nr. 1) is het verkoopproces van start gegaan en is begonnen met het invlechten van de publieke delen bij het RIVM. De stand van zaken is als volgt:

  • De publieke taken Inkoop, opslag en distributie en Onderzoek & ontwikkeling zijn met ingang van 2011 geïntegreerd met het RIVM;

  • Het privatiseringsproces van Productie wordt in 2012 voortgezet. Totdat dit proces is afgerond blijft NVI als agentschap voortbestaan;

  • De dienst Quality Control (QC) en het Gemeenschappelijk Proefdierlab (GPL) blijven vooralsnog in NVI achter, vanwege de samenhang met (de privatisering van) Productie.

Eén en ander impliceert dat het proces van opheffing van het NVI als zelfstandig agentschap wordt voortgezet, maar niet in 2011 is afgerond zoals ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2012 de verwachting was. Het voortbestaan van het NVI in 2012 totdat de privatisering van Productie (en eventueel ook QC en GPL) een feit is geeft aanleiding tot het opstellen van deze Nota van Wijziging op de VWS-begroting 2012 en alsnog een aparte paragraaf voor NVI op te nemen.

De financiële informatie in deze paragraaf voor de jaren 2011 en 2012 staat op pm, omdat de aard van het privatiseringsproces zich slecht verhoudt met het tijdens dat proces vertrekken van (financiële) informatie daarover in openbare stukken. In het jaarverslag van 2011 en 2012 zullen de realisatiecijfers worden gepubliceerd en wordt hier verantwoording over afgelegd.

4.2 Begroting van baten en lasten

Begroting van baten en lasten NVI voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

Baten

     

Opbrengst moederdepartement

39 034

Pm

Pm

– Eigenaar

7 720

Pm

Pm

– Opdrachtgevers

30 128

Pm

Pm

– Respiratory Syncytieel Virus (RSV)

1 186

Pm

Pm

Opbrengst RVP + griep

88 669

Pm

Pm

Opbrengst derden

27 446

Pm

Pm

Rentebaten

0

Pm

Pm

Vrijval voorzieningen

0

Pm

Pm

Bijzondere baten

0

Pm

Pm

       

Totaal baten

155 149

Pm

Pm

       

Lasten

     

Apparaatskosten

152 476

Pm

Pm

– Personele kosten

29 791

Pm

Pm

– Materiële kosten

43 932

Pm

Pm

– Aangekocht product RVP + griep

78 753

Pm

Pm

Rentelasten

1 598

Pm

Pm

Afschrijvingskosten

6 330

Pm

Pm

– Materieel

5 799

Pm

Pm

– Immaterieel

531

Pm

Pm

Overige kosten

5 626

Pm

Pm

– Dotaties voorzieningen

5 626

Pm

Pm

– Bijzondere lasten

0

Pm

Pm

 

 

   

Totaal lasten

166 030

Pm

Pm

 

 

   

Saldo van baten en lasten

– 10 881

Pm

Pm

Toelichting op de begroting van baten en lasten

De bedragen 2010 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het jaarverslag 2010.

4.3 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht NVI voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

1. Rekening-courant RHB 1–1

34 821

Pm

Pm

2. Totaal operationele kasstroom

– 30 029

Pm

Pm

3a. Totaal investeringen (–/–)

– 7 166

Pm

Pm

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

Pm

Pm

3. Totaal investeringskasstroom

– 7 166

Pm

Pm

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

Pm

Pm

4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

Pm

Pm

4c. Aflossingen op leningen (–/–)

– 6 601

Pm

Pm

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

12 000

Pm

Pm

4. Totaal financieringskasstroom

5 399

Pm

Pm

5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)

3 025

Pm

Pm