Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201022894 nr. 254

22 894
Preventiebeleid voor de volksgezondheid

nr. 254
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2010

Bij brief van 10 februari 2009 (Kamerstuk 22 894, nr. 213) informeerde ik u over mijn besluit ten aanzien van een nieuwe koers van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Die nieuwe koers komt er op neer dat de vaccinproductietaken van het NVI worden geprivatiseerd, en de taken inkoop, opslag, distributie, onderzoek en ontwikkeling worden versterkt. De reden voor het afstoten van de productietaken van het NVI is dat het voor een kleine producent als het NVI steeds moeilijker wordt om te voldoen aan de alsmaar strenger wordende kwaliteitseisen tegen acceptabele kosten. Het bestaansrecht om de productie van enkele vaccins in overheidshanden te houden werd te smal.

In de loop van 2009 is mijn besluit nader uitgewerkt naar inhoudelijke, organisatorische en personele gevolgen. Tevens zijn enkele verkenningen uitgevoerd om de uitwerking van mijn besluit te ondersteunen. Zo is in een verkenning de interesse bij private partijen gepeild voor de productie(gerelateerde) onderdelen van het NVI en is een internationale vergelijkende studie uitgevoerd om te bezien hoe andere landen de publieke vaccinfuncties hebben georganiseerd. Met het oog op versterking van de onderzoeks- en ontwikkelingstaken van het NVI is ook onderzocht of meerwaarde te behalen is door een nauwere samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De raakvlakken van de publieke vaccinfuncties met het RIVM liggen voor een groot deel op één van de kerntaken van het RIVM, nl. de zorg voor inhoudelijke afstemming, sturing en ondersteuning binnen de infectieziektebestrijding in Nederland. Door die regiefunctie is het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) mede gericht op een optimale uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hierbij informeer ik u over de nadere uitwerking van mijn besluit van februari vorig jaar:

a. Productiefaciliteiten en diensten worden bij een private partij ondergebracht

Tot de productiefaciliteiten en diensten die ter verkoop aan private partijen worden aangeboden, behoren o.a. de bacteriële en virale productie, mediabereiding, centrale sterilisatie, fill & finish en packaging. Ook de productie van het Inactivated Polio Vaccin (IPV) wordt geprivatiseerd.

Uiteraard zullen alle lopende contracten van het NVI met derden gehonoreerd worden, waaronder het contract met de WHO m.b.t. de productie van IPV.

Ik streef ernaar de verkoop in 2010 te realiseren.

b. Ondersteunende functies worden in beginsel ook geprivatiseerd

In beginsel worden ook faciliteiten en diensten die aan productie ondersteunend zijn geprivatiseerd. Tot deze diensten behoren o.a. Quality Control, Quality Assurance/QP, de pilot plant, Facility & Engineering Services. Of dit ook geldt voor het Gemeenschappelijk Proefdieren Laboratorium (GPL) vindt nog nadere besluitvorming plaats.

Deze diensten ondersteunen ook de publieke onderzoek- en ontwikkelingstaken. Daarom zal dienstverlening aan de overheid moeten worden gegarandeerd. Ook hier geldt dat lopende contracten met derden moeten worden gehonoreerd.

Ook dit proces wil ik zo mogelijk in 2010 realiseren.

c. Publieke vaccinfuncties worden geïntegreerd binnen een vernieuwd RIVM

Bij de nadere verkenning van de relevante kerntaken van het RIVM en de publieke vaccinfuncties van het NVI (inkoop, opslag, distributie, onderzoek en ontwikkeling) is vastgesteld dat geïntegreerde uitvoering binnen één organisatie tot optimale versterking van die publieke taken leidt. Ik heb daarom besloten de publieke functies van het NVI te integreren in een vernieuwd RIVM, dat zich op dit ogenblik heroriënteert op zijn kernfuncties.

Door bundeling van de expertise van beide organisaties op het gebied van (vaccin)onderzoek en ontwikkeling binnen één organisatie kan een sterke uitvoering van deze overheidstaken worden gerealiseerd.

Een krachtige gebundelde inkoopfunctie, een goed voorraadbeleid en goede samenwerking met wetenschap en industrie zullen de tijdige beschikbaarheid van vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma en het Nationaal Programma Grieppreventie borgen.

De integratie wil ik uiterlijk eind 2012 realiseren.

Met het uit de publieke sfeer halen van de productie(ondersteunende) faciliteiten en diensten en het integreren van de publieke vaccintaken binnen een vernieuwd RIVM ontstaat op termijn één sterke overheidspartner voor wetenschap en industrie, zowel nationaal als internationaal.

Een deel van de medewerkers van het NVI zal meegaan naar het vernieuwde RIVM, een ander deel zal met de betreffende faciliteiten en diensten overgaan naar de marktpartij die deze faciliteiten en diensten koopt. Ik zorg uiteraard voor een gedegen sociaal plan dat met de vakbonden zal worden overeengekomen en een mobiliteitsorganisatie voor beide groepen medewerkers.

Over bovengenoemde voornemens en de uitvoering ervan vindt conform de regels voor reorganisatie bij de rijksoverheid overleg met de medezeggenschapsorganen van NVI en RIVM alsmede de centrale vakbonden plaats.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink