Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 132

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Eind 2010 heb ik u geïnformeerd over de wijze waarop de verkoop van de productiefaciliteiten en -diensten van het (voormalige) NVI wordt vormgegeven (brief 16 december 2010, kenmerk 32 589, nr. 1). Ik heb toen aangegeven dat het preferente scenario de oprichting van een vennootschap betreft waarin alle activiteiten worden gebracht en van waaruit aandelen worden verstrekt. Tegelijkertijd heb ik benadrukt dat voorkomen moet worden dat de overheid achterblijft met een vennootschap die financieel ondersteund moet worden. Om die reden vindt inbreng van activa in de vennootschap pas plaats nadat zekerheid verkregen is over de verkoop.

Met mijn brief van 5 oktober jl. (kenmerk 32 589, nr. 4) heb ik u naar aanleiding van vragen van de SP-fractie aangegeven dat vanwege de gevoeligheid van het proces en ten behoeve van de onderhandelingspositie van de Nederlandse overheid ik geen nadere mededelingen kon doen over het verkoopproces. Aangezien het verkoopproces nog niet volledig afgewikkeld is, geldt dit nog steeds. Wel wil ik u middels deze brief informeren over het volgende.

In mijn brief van 16 december 2010 gaf ik aan de verkoop feitelijk in 2011 te willen afronden. Onder die veronderstelling is dit jaar de ontwerpbegroting opgesteld en aan uw Kamer aangeboden. Inmiddels is duidelijk dat de verkoop over de jaargrens wordt getild. Om die reden wacht ik met het inbrengen van activa in de vennootschap en zal het agentschap NVI voorlopig worden aangehouden. De ontwerpbegroting van VWS zal op dit punt worden aangepast. De Nota van Wijziging voor de Ontwerpbegroting VWS (XVI) wordt door mij hierbij aangeboden aan de Minister van Financiën, ter indiening bij de Tweede Kamer (kamerstuk 33 000 XVI, nr. 133). Gelet op de marktgevoeligheid die gepaard gaat met het presenteren van cijfers over het NVI zijn er geen bedragen opgenomen. Desgewenst zal ik u tussentijds vertrouwelijk informeren. Bij jaarverslag 2011 en 2012 zullen de realisatiecijfers worden gepresenteerd en wordt hier verantwoording over afgelegd. Eventuele budgettaire verschuivingen zullen met u tussentijds gedeeld worden op de daarvoor geijkte momenten (bijvoorbeeld de eerste suppletoire begroting).

Bij de tweede suppletoire begroting van VWS heb ik aangegeven dat een bedrag van € 42 min. vrijgespeeld wordt voor de afwikkeling van de transitie. Dit was onder de veronderstelling dat de verkoop ook dit jaar zou plaatsvinden. In dat geval zouden de opbrengsten weggestreept kunnen worden tegen de uitstaande leningen. Nu de verkoop over de jaargrens getild wordt en om het verkoopproces niet te belasten met de afwikkeling van de leningen, zal VWS dit jaar nog aflossing van de openstaande leningen voor haar rekening nemen. Het gaat hier om een bedrag van maximaal € 37 min. Ik heb u in mijn brief van 16 december 2010 ook aangegeven dat ik u zou informeren over de definitieve besluitvorming over twee ondersteunende diensten, namelijk QC (kwaliteitscontrole en testafdelingen) en het gemeenschappelijk proefdier lab (GPL). Voor beide diensten geldt dat zij in 2012 onderdeel blijven van het agentschap NVI, mede gelet op de sterke verbondenheid met de productiefaciliteiten en -diensten.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers