33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 185 BRIEF VAN DE STAATSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2012

Uw vaste commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij verzocht de stand van zaken weer te geven over de uitvoering van het amendement van de leden Jacobi/Koopmans (TK 33 000 XIII, nr 140) over schaapskuddes. Het amendement «beoogt middelen vrij te maken voor een eenduidige, eenvoudige regeling voor de schaapskuddes met bijzondere rassen, waarbij 18 000 euro voor kuddes tot 250 schapen wordt gereserveerd en 28 000 euro voor kuddes boven de 250 schapen, met een totaalbedrag van 640 000 euro.»

Uitgaande van de toelichting op het amendement, werk ik aan een regeling voor schaapskuddes met zeldzame rassen als onderdeel van de EL&I- subsidieregeling. Aangezien er sprake is van staatsteun, zal de regeling ter goedkeuring aan de Europese Commissie moeten worden voorgelegd, voordat deze kan worden vastgesteld. De staatssteunmelding is thans in voorbereiding.

Parallel hieraan zal ik met de direct betrokkenen – met name (vertegenwoordigers van de eigenaren) van schaapskuddes en provincies – verder in overleg treden over de praktische uitvoering van de regeling. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met reeds ontvangen subsidies en bestaande regelingen. Cumulatie van subsidies is immers niet toegestaan.

Zoals ik u eerder heb geïnformeerd via een afschrift van een brief aan de Stichting Schaapskudde Haaksbergen (2012D06956), zal de regeling geen blijvend karakter hebben. Ik zie het als een overgang naar een situatie waarbij schaapskuddes met zeldzame rassen zonder rijkssubsidie worden gehouden.

Voor schaapskuddes ten behoeve van natuurbeheer ligt de verantwoordelijkheid bij provincies. Het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) met een toeslag voor beheer door schaapskuddes, biedt daarvoor een eenduidig kader.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven